Medlemmer

Bergens Skibsmæglerforening (BSMF) har ca 40 medlemsbedrifter, og over 240 personlige medlemmer.

BESTEMMELSER OM MEDLEMSKAP

Foreningens lover sier som følger:

§ 2.
Som medlem av foreningen kan opptas ethvert norsk firma som har sitt kontor i Bergen eller nærmeste omegn og som tilfredsstiller kravene, datert 6. juni 1952, til å bli medlem i Norsk Skibsmæglerforbund.

Som personlige medlemmer kan opptas den daglige leder i et aksjeselskap, enhver innehaver i et ansvarlig firma samt prokurister, befraktere og andre ansatte, som har arbeidet aktivt i skipsmeklerbransjen i minst 3 år og så fremt det firma de leder, eier eller er ansatt i, fyller betingelsene som nevnt i første avsnitt i denne paragraf.

Stemmeretten utøves av de personlige medlemmer som hver har 1 stemme. Som passive personlige medlemmer, uten stemmerett, kan opptas tidligere medlemmer som ikke lenger fyller kravene til medlemskap fordi de har opphørt å drive skipsmekler- eller befraktningsvirksomhet, forutsatt at de
ikke er gått over til å drive annen næring.

Søknad om å bli opptatt som medlem sendes skriftlig til styret som avgjør hvorvidt et medlem skal opptas. Utmeldelse må skje skriftlig til styret 3 måneder før kalenderårets utgang.

Medlemsskap

For å opptas som medlem i foreningen, må kandidaten oppfylle BSMFs kriterier for opptak.

Norsk skpsmeglerforbund

Bergen Skipsmæglerforening er medlem av Norskskipsmeglerforbund

Medlems oversikt

Affinity
Affinity
SecCo AS
SecCo AS